Menu Zamknij

Regulamin Rozdania Instagram – Otrzymaj 3 dni diety gratis

REGULAMIN ROZDANIA INSTAGRAM – z dnia 2.01.2023 r.

„Otrzymaj 3 dni diety gratis”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozdania na Instagramie (zwanym dalej „Rozdanie”) jest Wojciech Szczyglak | Jacek Szczyglak, z siedzibą w Markach, ul. Kościuszki 38C, NIP: 125-172-09-04 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Rozdania jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Rozdania. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania.
 6. Rozdanie nie jest stworzone, przeprowadzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Instagram, przez co serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Rozdania. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 7. Rozdanie jest prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.instagram.com.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

§2 UCZESTNICY ROZDANIA

 1. Uczestnikiem Rozdania (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
  1. posiada aktywne konto w serwisie Instagram;
  2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
  5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
  6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Rozdaniu.
 2. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§3 NAGRODA

 1. W Rozdaniu dla Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe, w sposób wskazany w §4 przewidziano następującą nagrodę: wybrana 3-dniowa dieta.
 2. Dieta zostanie wysłana jako przedłużenie diety zamawianej przez Uczestnika.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inne nagrody.
 5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi poprzez dostawcę dostarczającego cateringi.

§4 WYBÓR LAUREATÓW

 1. W Rozdaniu przewidziano 1 zwycięzcę, który zostanie wytypowany na podstawie oznaczeń z danego miesiąca.
 2. Laureatem zostanie Uczestnik, który spełni wszystkie warunki konkursowe.
 3. Laureat zostanie wytypowany do 10 dnia kolejnego miesiąca.

§5 MIEJSCE, CZAS I ZASADY ROZDANIA

 1. Rozdanie jest dostępne w formie posta rozdaniowego na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/

§6 ZASADY ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Zadaniem Uczestnika Rozdania jest:
  1. oznaczenie cateringu największą liczbę razy.

§7 WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZDANIU I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §6. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 15 dnia miesiąca do godziny 15:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. adres do wysyłki.
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 5. Przyznane w Rozdaniu nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród.
 6. Nagrody zostaną wysłane drogą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Rozdania, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagram, szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Rozdania;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania.
 2. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Rozdaniu.

§10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Organizator Rozdania zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Rozdania ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników, jak również publicznego prezentowania nagrodzonych odpowiedzi konkursowych, zarówno na swoim Fanpage’u na Instagramie, jak również we własnych materiałach marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Instagramie w czasie trwania Rozdania, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Rozdania.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2023. i obowiązuje do 31.12.2023 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/.
 5. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy