Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin Panelu Klienta

I. Definicje

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Fit Szamka będzie dostarczać posiłki stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Fit Szamka 05-270 Marki ul. Kościuszki 38 NIP: 1251720904, numer rejestrowy BDO 000592036.
 5. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Fit Szamka wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. o każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Fit Szamka lub zamierzająca z niej korzystać.
 7. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z firmą Fit Szamka.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Fit Szamka dostępny pod adresem: https://fitszamka.pl/regulamin/
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Fit Szamka, dostępny pod adresem elektronicznym: https://fitszamka.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 10. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Fit Szamka w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków.
 11. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Fit Szamka. przedmiotem, której jest sprzedaż posiłków.
 12. Posiłki/Diety – stanowiące ofertę Fit Szamka, posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Wśród możliwych do wybory diet są:
  WYBÓR MENUSTANDARDSTANDARD
  BEZ RYB
  WEGESPORTNISKI IG BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZYLUNCH BOXKETOGENICZNAWEGAŃSKAREDUKCYJNADLA KOBIETPOLSKA KUCHNIA
  1200120012001200200012001200100012001200100012001200
  150015001500150025001500150015001500120015001500
  200020002000200030002000200020002000150018002000
 13. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania zamówień oraz współpracy Klientów i Fit Szamka przy realizacji zamówień.
 2. Klient korzystający z oferty Fit Szamka zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Fit Szamka danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Fit Szamka określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu

III. Założenie konta w serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:
  • imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  • adresu,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu,
  • siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
  • Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
  • Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

IV. Korzystanie z serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. w szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Fit Szamka poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. w sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Fit Szamka zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Fit Szamka przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Fit Szamka przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Fit Szamka zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status „zakończone”.

V. Zamówienia Klientów posiadających Konta w Serwisie

 1. Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: kontakt@fitszamka.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego dnia roboczego. Fit Szamka nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Firma zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Fit Szamka. Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco:
  Dostawa następuje po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 12:00 Środa
  Wtorek do godziny 12:00 Czwartek
  Środa, do godziny 12:00 Piątek
  Czwartek i piątek do godz. 12:00

  Niedziela do godziny 12:00

  Poniedziałek

  Wtorek

  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.

 5. Fit Szamka nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Fit Szamka o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez Fit Szamka Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.
 7. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Fit Szamka potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia.
 8. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: kontakt@fitszamka.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety.
 10. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność do spożycia posiłków.
 11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Fit Szamka nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Fit Szamka, wysyłając taką informację na adres wysyłając taką informację na kontakt@fitszamka.pl.

VI. Zamówienia Klientów niezarejestrowanych w Serwisie

 1. Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Fit Szamka., podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Diet, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres e-mail. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 12:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego dnia roboczego. Fit Szamka nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniach poprzednich. Fit Szamka zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.
 5. Fit Szamka nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Fit Szamka zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia lub podania niekompletnych danych.
 7. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Fit Szamka potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m. in.: rodzaj diety, termin dostawy, adres.
 8. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 9. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Zgłoszenie braku realizacji dostawy wykonywanej przez Fit Szamka powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 10. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Fit Szamka Klient zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.
 11. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania Posiłków przez Klienta, Fit Szamka nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 12. Niezależnie od warunków składania zamówień , pracownicy Fit Szamka pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

VII. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 12 Regulaminu, dostarczanych w ramach następujących pakietów:
  WYBÓR MENUSTANDARDSTANDARD
  BEZ RYB
  WEGESPORTNISKI IG BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZYLUNCH BOXKETOGENICZNAWEGAŃSKAREDUKCYJNADLA KOBIETPOLSKA KUCHNIA
  1200120012001200200012001200100012001200100012001200
  150015001500150025001500150015001500120015001500
  200020002000200030002000200020002000150018002000

  Każdy Posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 2. Fit Szamka informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

VIII. Warunki dostawy

 1. Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez Fit Szamka za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Fit Szamka oferuje możliwość realizacji dostawy Posiłków poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z Biurem Obsługi Klienta. w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 534 096 587 lub drogą mailową e-mail: kontakt@fitszamka.pl.
 3. Dostawa Diet lub innych produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do soboty odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety. Realizacja zamówienia na terenie dostaw odbywa się między 22:00 a 8:00.
 4. Fit Szamka zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od firmy możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń.
 5. Brak odbioru dostarczonej Diety lub innego produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.
 6. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy.
 7. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie. Fit Szamka nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od firmy (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem, brak możliwości dojazdu).
 8. Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na dni robocze – od poniedziałku do soboty, w związku z powyższym Fit Szamka nie mają możliwości dostarczać diet lub innych produktów przeznaczonych na niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku lub innego produktu z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na niedzielę), która zostanie dostarczane razem z Dietą sobotnią. Tak dostarczony produkt dodatkowy będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania zamówienia.
 9. Fit Szamka zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety lub innego produktu z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. w tego typu sytuacji Firma poinformują Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.
 10. Dieta na sobotę jest dostarczona z dietą piątkową.

IX. Cena i metody płatności

 1. Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce „Cennik” i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 2. Wszystkie ceny podane przez Fit Szamka wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Fit Szamka o numerze:
  54 1090 1753 0000 0001 4839 9033 lub poprzez system płatności.
 4. Płatności na rzecz Fit Szamka następują przed rozpoczęciem dostaw Posiłków. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

X. Zmiana zamówienia poza Serwisem

 1. Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą czynności zmian zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail z Fit Szamka bez korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowane na adres kontakt@fitszamka.pl, co najmniej na dwa dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 12:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku Fit Szamka dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 3. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. w przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@fitszamka.pl, na dwa Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 2 (słownie: dwa) miesiące. W razie upływie wskazanego 2-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane.
 4. Anulowanie zamówienia jest możliwe na dwa Dni robocze przed faktyczną datą dostawy Diety wysyłając formularz rezygnacji dostępny w Serwisie, pod rygorem nieważności. W sytuacji anulowania zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Firmie przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 5. Zmianę adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres kontakt@fitszamka.pl do godz. 12:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku. o każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Fit Szamka drogą mailową.
 6. Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 7. Jakiekolwiek zmiany Zamówienia wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.
 8. Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:
  • Klient uiścił na rzecz Fit Szamka wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi w terminie 10 dni roboczych
  • Klient uiścił na rzecz Fit Szamka wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Firmie – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków.

  Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji zamówienia.

 9. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie Fit Szamka. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.
 10. Zwrot należności nastąpi jeżeli firma Fit Szamka nie dowożą Diet do wybranej miejscowości . Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  • na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta
 11. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia, poprzez wysłanie reklamacji na adres siedziby jak też poprzez e-mail kontakt@fitszamka.pl
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
  • dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
  • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  • nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
  • datę dostawy,
  • opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  • dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Fit Szamka reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

XII. Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Fit Szamka nie łączą się.
 2. Promocje naliczane są od podstawowej ceny diety.
 3. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Fit Szamka są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 4. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Fit Szamka przy wprowadzaniu danego programu.

XIII. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zamówień dłuższych niż 20 dni, w których koszt zamówień jest niższy niż w przypadku zamówień kilkudniowych, konsumentowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni po cenach wyższych.

XIV. Pozostałe uzgodnienia

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Fit Szamka.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Fit Szamka Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Fit Szamka, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).